Co Tě sejří? Podrobná pravidla pro kluby

Pravidla projektu Co Tě sejří

  1. Projektovou výzvu vypisuje Česká asociace streetwork, o.s., která vybírá projekty, které podpoří. Řádným vyplněním a odesláním projektové výzvy nevzniká žadateli právní nárok na obdržení žádané dotace.
  2. Cíl projektu musí mít veřejně prospěšný charakter nebo pozitivní dopad na komunitu. Předmětem projektu může být pořízení, instalace nebo vybudování veřejně prospěšného materiálu či zařízení, odstranění současného nežádoucího stavu věcí nebo jejich dopadu, změna nebo přestavba současného nežádoucího stavu věcí nebo jiná akce, která bude mít veřejně prospěšný charakter či pozitivní dopad na komunitu. Předmět projektu může být materiální i nemateriální povahy.
  3. Žadatelem může být fyzická osoba ve věku 10 – 20 let nebo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež či terénní soc. služba ve spojení s jeho klientem/klientkou ve věku 10 – 20 let. Žadatelům, kteří doposavad nejsou klienty žádného NZDM (nebo streetworku), bude přidělen nejdostupnější NZDM, které bude souhlasit se zapojením do projektu.
  4. Vybraní žadatelé budou do 5. března kontaktováni a bude s nimi sepsána smlouva o poskytnutí finanční dotace na realizaci projektu. Smluvní stranou a příjemcem dotace může být pouze na projektu participující NZDM (streetwork), nikoliv samotná fyzická osoba ve věku 10 – 20 let.
  5. Finanční dotace může být využita na pořízení materiálu a nákup služeb potřebných k realizaci projektu. Finanční dotace nesmí být použita na mzdy či nákup odměn pro osoby participující na projektu.
  6. Vybrané projekty musí být realizovány v období od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015.
  7. Smluvní strany se při podpisu smlouvy zavazují od ní do skončení projektu neustupovat. Pokud na straně příjemce dotace některé participující osoby z vážných důvodů odstoupí od projektu, smí příjemce v realizaci projektu pokračovat s jinými osobami, které splňují podmínky pro žadatele (stávající či noví klienti daného NZDM ve věku 10 – 20 let).
  8. Žadatel řádným vyplněním a odesláním projektové výzvy dává České asociaci streetwork, o.s. souhlas s pořizováním audiovizuálních záznamů aktivit spjatých s projektem od výběru žadatelů a podpisu smlouvy, během realizace až po ukázky užívání předmětu projektu. Žadatel zároveň souhlasí s použitím těchto záznamů v připravovaném dokumentu ČAS, o.s. „Co Tě sejří.“
  9. Vybraný žadatel při podpisu smlouvy dostává k užívání zapůjčenou videokameru, kterou se podepsáním smlouvy zavazuje po skončení projektu vrátit v neporušeném stavu. Zároveň se zavazuje k aktivnímu sběru audiovizuálních záznamů aktivit spjatých s realizací projektu.

Napište svůj názor

Psát reakce smí pouze registrovaní uživatelé. Pokud jste zaregistrováni musíte se přihlásit.

Souhlas s cookies

Používáme pouze "funkční" cookies nutné pro provoz webu.

Více o GDPR.